Wyszukiwarka
Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowych książkach i numerach Nexusa w naszym sklepie, wpisz w poniższym polu adres e-mail, na który mają one być wysyłane, i kliknij przycisk wyślij.

Ostatnio dodany

 

REGULAMIN

 

1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą może nastąpić na dwa sposoby. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedawcą. Negocjacje te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedawcy (Agencja Nolpress s.c., ul. Orzechowa 50, 15-822 Białystok). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy Regulamin i stosowne przepisy prawa. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z obowiązującymi przepisami prawa pierwszeństwo mają przepisy prawa.

1.2. Regulamin sklepu działającego pod adresem www.nexus.media.pl określa zasady sprzedaży towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Złożenie przez Klienta zamówienia jest możliwe po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i zaakceptowaniu jego treści.

1.3. Sklep internetowy działający pod adresem www.nexus.media.pl prowadzony jest przez Agencję Nolpress s.c., Ryszard Fiejtek, Jadwiga Andruszkiewicz-Fiejtek z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Orzechowej 50.

Kontakt ze sklepem: pisemnie: Agencja Nolpress s.c., ul. Orzechowa 50, 15-822 Białystok; telefonicznie: 85 6535511; elektronicznie: nexus@nexus.media.pl.

1.4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym Regulaminie.

1.5. Definicje:

1.5.1. Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.5.2. Formularz Zamówienia – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.

1.5.3. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.5.4. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

1.5.5. Newsletter – Usługa Elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim, którzy zgłosili chęć korzystania z niej, automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o nowych Produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.

1.5.6. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem i Sprzedawcą.

1.5.7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.5.8. Sklep Internetowy – sklep internetowy Sprzedwcy dostępny pod adresem internetowym: www.nexus.media.pl.

1.5.9. Sprzedawca – Agencja Nolpress s.c., Ryszard Fiejtek, Jadwiga Andruszkiewicz-Fiejtek, ul. Orzechowa 50, 15-822 Białystok, NIP 542-24-04-188, REGON 050568664.

1.5.10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta pomiędzy Klientem i Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.5.11. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.5.12. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827 z późniejszymi zmianami).

1.5.13. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

2
USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2.1.1. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się w momencie dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie trzech kolejnych kroków: (1) po dodaniu Produktu/Produktów do koszyka należy kliknąć pole „Zamów”, (2) wypełnić poprawnie Formularz Zamówienia wpisując wymagane dane i (3) zatwierdzić zamówienie, klikając pole „Potwierdzam zakup”.

2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie, ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia lub zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.

2.1.2. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po wpisaniu w boksie „Newsletter” adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane informacje o nowościach w Sklepie Internetowym, i kliknięciu pola „wyślij”.

2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z Newslettera, klikając odpowiedni link w ostatnio przesłanym Newsletterze lub wysyłając do Sprzedawcy stosowne żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej (nexus@nexus.media.pl) lub pisemnie (Agencja Nolpress s.c., ul. Orzechowa 50, 15-822 Białystok).

2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 13.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Opera w wersji 25.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 13.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies, obsługi języka Javascript i Java oraz plików typu Flash.

2.3. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści niedozwolonych prawem.

2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego:

2.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 i 7 Regulaminu) Klient może składać (1) pisemnie, pisząc na adres: Agencja Nolpress s.c., ul. Orzechowa 50, 15-822 Białystok; lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres: nexus@nexus.media.pl.

2.4.2. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Klienta; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację w celu ułatwienia i przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę. Podane powyżej w tym punkcie wymogi są jedynie zaleceniem i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

2.4.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie – nie później niż w czasie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

3
WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem i Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.1 Regulaminu.

3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat, o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli zawarcia Umowy Sprzedaży.

3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień.

3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem i Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.1 Regulaminu.

3.3.2. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem i Sprzedawcą. Jeżeli Klient nie otrzymał wiadomości o złożeniu zamówienia, może to oznaczać, że podany adres email jest niepoprawny. W takiej sytuacji Klient powinien skontaktować się z obsługą sklepu, dzwoniąc na numer 85-6535511 lub wysłać e-mail na adres nexus@nexus.media.pl, i zweryfikować poprawność podanego adresu e-mail.

3.3.3. Klient może dokonać zmiany w zamówieniu do momenty jego kompletowania i przygotowania do wysyłki. Zmian takich można dokonać poprzez formularz kontaktowy, e-mailem lub telefonicznie.

3.3.4. Zmiany danych teleadresowych wysyłki, płatności i zwrotów przyjmowane są tylko poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie.

3.3.5. Realizacja zamówienie jest możliwa, pod warunkiem że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu.

3.3.6. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

3.3.7. W przypadku anulowania lub odstąpienia od realizacji zamówienia opłaconego przedpłatą, sprzedawca zwróci Klientowi należności najpóźniej w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty anulowania lub odstąpienia od umowy.

3.3.8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów, jednak to uprawnienie nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian.

3.3.9. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest paragon fiskalny. W przypadku chęci otrzymania faktury należy podczas składania zamówienia zaznaczyć odpowiednie pole w sekcji „Dane do faktury”.

3.3.10. Koszty przesyłki doliczane są do zamówienia (na paragonie lub fakturze VAT).

3.3.11. Wszystkie produkty dostępne w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz legalnie wprowadzone na rynek polski.

3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu.

 

4
SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

4.1.1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

4.1.2. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

4.1.3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: Agencja Nolpress s.c., ul. Orzechowa 50, 15-822 Białystok, Bank Pekao S.A., numer rachunku: 49 1240 5211 1111 0000 4928 8128. Realizacja zamówienia następuje po otrzymaniu potwierdzenia z banku o przyjętym przelewie do realizacji.

4.1.4. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Dotpay S.A. O tym, którymi kartami płatniczymi można zapłacić w Internecie, decyduje bank wystawiający kartę. W przypadku autoryzacji odmownej, istnieje możliwość ponowienia próby autoryzacji (opłacenia zamówienia).

4.1.5. Płatność za pośrednictwem systemu płatniczego Paypal. Aby móc skorzystać z tej możliwości, należy mieć indywidualne konto w tym systemie.

4.2. Termin płatności:

4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, przelewem, kartą płatniczą lub przez Paypal Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 

5
KOSZT, SPOSOBY I TERMINY DOSTAWY PRODUKTU

5.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia.

5.3. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. Czas dostawy towaru zależny jest od sposobu dostawy. Za czas dostawy Sprzedawca uważa czas od momentu nadania przesyłki przez Sklep Internetowy do momentu odbioru przesyłki przez adresata.

5.4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

5.4.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia wpływu należności na rachunek bankowy lub konto rozliczeniowe Sprzedawcy.

5.4.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.4.3. W przypadku odbioru osobistego Sprzedawca powiadomi Klienta o terminie odbioru Produktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając e-maila na adres podany w trakcie składania Zamówienia, lub telefonicznie.

5.6. Termin wysyłki zamówienia obejmującego towary z różnym czasem realizacji określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji. Zamówienie wysyłane jest po skompletowaniu wszystkich towarów.

5.7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w jego dostawie spowodowane podaniem błędnych danych teleadresowych przez Klienta.

5.8. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

5.9. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

5.9.1. Poczta Polska: przesyłka pocztowa opłacona z góry lub przesyłka pocztowa pobraniowa – w przypadku większości przesyłek jest to od 2 do 7 dni.

5.9.2. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Agencja Nolpress s.c., ul. Orzechowa 50, Białystok (od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 9.00–17.00). Odbiór zamówienia jest możliwy po otrzymaniu informacji o skompletowaniu całego zamówienia.

5.10. Sprzedawca informuje Klienta o nadaniu przesyłki e-mailem.

 

6
REKLAMACJA PRODUKTU

6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeśli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

6.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

6.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta pisemnie na adres: Agencja Nolpress s.c., ul. Orzechowa 50, 15-822 Białystok; lub w formie elektronicznej za pośrednictwem e-maila: nexus@nexus.media.pl.

6.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

6.4.1. Informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady.

6.4.2. Żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

6.4.3. Danych kontaktowych składającego reklamację, aby ułatwić Sprzedawcy przyspieszenie rozpatrzenia reklamacji. Te dane są jedynie zaleceniem i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonej z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie – nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

6.6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres: Agencja Nolpress s.c., ul. Orzechowa 50, 15-822 Białystok.

6.7. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 6.6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o której mowa w pkt. 6.5 Regulaminu.

 

7
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

7.2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

7.2.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001, nr 4, poz. 25 z późniejszymi zmianami), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 roku w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

7.2.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001, nr 4, poz. 25 z późniejszymi zmianami) z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu ze Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

7.2.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu ze Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl.

 

8
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie na adres: Agencja Nolpress s.c., ul. Orzechowa 50, 15-822 Białystok; lub w formie elektronicznej za pośrednictwem e-maila: nexus@nexus.media.pl.

8.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Klient może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

8.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik.

8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

8.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeśli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.6. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Klient może zwrócić Produkt na adres: Agencja Nolpress s.c., ul. Orzechowa 50, 15-822 Białystok.

8.7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Klienta od umowy, które jest on zobowiązany ponieść:

8.8.1. Jeśli Klient wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.8.2. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

8.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi niniejszego Sklepu Internetowego do umowy:

8.9.1. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

8.9.2. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

8.9.3. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeśli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

9
DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

9.1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta podczas składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego na czas jego realizacji jest Sprzedawca.

9.2. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

9.2.1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową Administrator udostępnia niezbędne dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

9.2.2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia niezbędne dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

9.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.

 

10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

10.2. Zmiana Regulaminu:

10.2.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa oraz zmiany sposobów płatności i dostaw w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

10.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Klientów nabytych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

10.3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

10.4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

10.5. Cookies. Sprzedawca informuje, że podczas sesji (czyli od momentu wejścia na strony sklepu do momentu jego opuszczenia) na komputerze Klienta stosowany jest mechanizm „cookies”. Cookies to dane (małe pliki tekstowe), które nasz serwer zapisuje na dysku Urządzenia Użytkownika, dzięki czemu mamy pewność, że nikt nie podszywa się pod Klienta sklepu. Rodzaje wykorzystywanych Cookies:

10.5.1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

10.5.2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

10.5.3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

10.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. 2002, nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 2014, poz. 827 z późniejszymi zmianami); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

10.7. Oferta sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu artykułu 66§1 KC i 66¹§1 KC.

10.8. Umowa stanowi tajemnicę sklepu i nie jest nikomu udostępniana.

10.9. Zawartość witryny (teksty, grafiki, loga, ikony klawiszy, obrazki, odsłuchy muzyczne, fragmenty książek) oraz wszystkie jej fragmenty stanowią własność Agencji Nolpress s.c. i współpracujących z nią firm.

10.10. Cała zawartość witryny jest objęta ochroną, wynikającą z przepisów polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego.

10.11. Wszystkie mechanizmy i oprogramowanie używane na tych stronach są własnością Agencji Nolpress s.c. lub są wykorzystywane na podstawie licencji i są chronione prawami autorskimi i innymi.

10.12. Regulamin obowiązuje od dnia 24.12.2014 roku.